Riberes de l’Alt Segre

Aquest espai fluvial se situa a la comarca de la Cerdanya i presenta unes aigües en molt bon estat de conservació.

Els boscos de ribera, vernedes (Alno-Padion) i salzedes (Salicion-Triandrae-fragilis), estan ben conservats i la comunitat faunística presenta singularitats dins el context català com ara la llúdriga (Lutra lutra) i el turó (Mustela putorius).

Foto i continguts: Departament de Territori i Sostenibilitat